De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Huisbezoek – soms onrechtmatig

We moeten het elkaar niet moeilijk maken en, zo goed als mogelijk, met elkaar samenwerken. Regels moeten gehandhaafd worden en niemand mag fraudereren (dus lezer : ook eerlijk met de belasting, nooit spullen van de baas mee naar huis en eerlijk kilometers schrijven, etc....). Soms geeft een uitvoerder een iets andere, of geen, uitleg van de wederzijdse rechten en plichten. Wees dus geïnformeerd.

Indien u bezoek krijgt van een paar sociaal rechercheurs om uw recht op uitkering te controleren, dan moeten zij aan een aantal zaken voldoen. Zij moeten zich afdoende kunnen legitimeren (paspoort en gemeentepas met nummer, controleer dat laatste telefonisch bij de gemeente), u informeren over de gevolgen van eventuele weigering en, vooral, een gegronde reden hebben voor het huisbezoek. Dat laatste betekent dat op geen enkele andere, minder privacygevoelige, wijze uw situatie onderzocht kan worden en dat men de redenen voor vermoedens van frauduleus handelen aan u kenbaar maakt. Pas indien daaraan voldaan is mag u niet weigeren. Indien u alleen thuis bent, dan raden wij u aan om ook maar 1 rechercheur binnen te laten omdat u 2 mensen nooit alleen in de gaten kunt houden.

Op dit moment ligt het Wetsvoorstel Huisbezoeken in de Eerste Kamer. In dit wetsvoorstel wordt o.a. bepaald dat Sociale Zaken het recht heeft om een huisbezoek af te leggen zonder dat hiervoor een reden gegeven behoeft te worden. Zelfs als dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd dan is het volgens juristen nog zeer de vraag of het, na weigering en aanvechting, standhoudt bij de rechter, want ….

Artikel 8 (Titel 1) EVRM, Europees Verdrag van de Rechten van de Mens) wordt rechtstreeks toegepast. Indien de nationale wet, in dit geval artikel 53a WWB, in strijd wordt geacht met het internationale recht, dan gaat het internationale recht voor. De kans is aanwezig dat dit gaat gebeuren. De Raad van State heeft er namelijk op gewezen dat het wetsvoorstel een ongerechtvaardigde inbreuk maakt op het huisrecht, zoals bedoeld in artikel 8 EVRM. Daartoe overwoog de Raad van State onder andere dat de regering niet verwachtte dat het voorstel tot besparingen zou leiden (TK 2008-2009, 31 929, nr. 4, p. 4). Het is dus afwachten of het Wetsvoorstel Huisbezoeken door de Eerste Kamer wordt aangenomen en indien dit gebeurt, op de eerste rechtszaak. (Met dank aan nieuwsbrief 2012/10 van Schulinck)

 

Naschrift : De Wet Huisbezoeken is op 2 oktober 2012 aangenomen in de Eerste Kamer. Als toevoeging op bovenstaande nog even het volgende… In de memorie van toelichting wordt het doel van de wet geduid, heel kort door de bocht: “Controle op mogelijke uitkeringsfraude en weigering linken aan consequenties voor die uitkering”. Men hoeft dus geen vermoeden van frauduleus handelen meer te hebben.

Om de rechtmatigheid van uw uitkering vast te kunnen stellen dient U de juistheid van uw woonsituatie aan te tonen. Een van de mogelijkheden is het, op verzoek van het college, toestaan van een huisbezoek. Zij moet u, indien dat niet eerder gebeurd is, wijzen op de mogelijkheid dat het huisbezoek niet nodig is indien u andere, afdoende, bewijs kunt aandragen. Er is bovendien bepaald, met het bovengenoemde Europese verdrag in gedachten, dat het huisbezoek alleen dient om de leefsituatie vast te stellen. Er moeten ook voldoende waarborgen tegen willekeur en misbruik zijn en het moet vaststaan dat de uitvoering geen andere passende, minder ingrijpende, middelen ter beschikking staan. Het is een huisbezoek en geen huiszoeking!

Voor de meesten zal het geen enkel probleem zijn om “een bakkie” te doen met een bezoekende ambtenaar en daarna even samen door het huis te wandelen. Zorg er wel voor dat u altijd oog houdt op uw bezoekers (bent u alleen, laat er dan ook maar één toe of vraag de buurman om er even bij te komen) en dat zij zich houden aan hun taak. Dat is een stuk gemakkelijker dan het vergaren en aanbieden van ander bewijs…