De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Datum eerste aanvraag is bepalend, ongeacht hoe deze gedaan werd

Bij veel aanvragen in het sociale domein, ook in onze gemeente Geldrop-Mierlo, moet u eerst een volledig ingevuld formulier, met eventuele bijlagen, indienen. Vervolgens bepaalt de ontvangst van dat formulier de aanvraagdatum, c.q. de start van het proces, de peildatum waarop weer recht ontstaat, et cetera.

De Centrale Raad van Beroep (uitspraak 18-02-2014, 12-1336 WWB) zet in hoger beroep een grote streep door deze handelswijze. De datum waarop de eerste aanvraag schriftelijk werd gedaan is bepalend. Eventueel benodigde, aanvullende, informatie is onderdeel van het proces. 

Mr. André Pepers, Kluwer Schulinck, verwoordt het als volgt:”Wanneer is sprake van een aanvraag? Dat is de centrale vraag die de CRvB in deze zaak dient te beantwoorden. Het antwoord op die vraag is eigenlijk niet moeilijk. Een aanvraag is een schriftelijk verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen, gericht aan het bestuursorgaan dat bevoegd is op die aanvraag te beslissen (artikel 1:3 lid 3 Awb, artikel 4:1 Awb en artikel 43 lid 1 WWB). Meer voorwaarden worden niet gesteld. Dat betekent dat, afgezien van de eis van schriftelijke indiening, geen vormvereisten aan een aanvraag worden gesteld. Hieruit vloeit voort, dat sprake is van een aanvraag als een belanghebbende een door het college voorgeschreven formulier negeert door de aanvraag op andere schriftelijke wijze in te dienen, bijvoorbeeld per gewone brief.

In bovenstaande uitspraak gaat het om het innen van een dwangsom, omdat de behandeling van een aanvraag voor bijzondere bijstand de wettelijke termijnen overschreed. Daarop volgde de discussie wanneer de behandeling, het proces, had moeten beginnen…

Wij vertellen dit niet om onze gemeente, en dus onze gemeenschap, met dwangsommen op te zadelen, maar omdat deze uitspraak volgens ons geldt voor alle aanvragen. Bij het aanvragen van langdurigheidstoeslag (met ingang van de participatiewet heet dat individuele inkomenstoeslag) is o.a. de (peil)datum van belang om te bepalen wanneer u weer recht heeft op die toeslag. De eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014 moest u voor 1 januari 2015 aanvragen om er, mogelijk, recht op te hebben. En zo zijn er meer voorbeelden.

Zolang het digitale aanvragen nog, zeer, onvolledig is mogen we onze ambtenaren best bijstaan door tijdig onze inkomensaanvullende voorzieningen aan te vragen en het correct invullen van een formulier, maar…

Als die datum voor u belangrijk is (en dat is vaak!), als u pas op het laatste moment hoorde van een regeling, dan raden wij u aan om uw verzoek/aanvraag per direct schriftelijk, zo volledig als mogelijk, in te dienen. Lever uw brief in bij de balie van ons gemeentehuis (u krijgt een ontvangstbewijs, met datum) of email gemeente@geldrop-mierlo.nl, beiden t.a.v. het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname), team Minima.

Ps.: Dat in het lokale sociale domein nog niet veel digitaal geregeld kan worden is echt niet alleen een kwestie van (financiële) prioriteiten. We willen toch allemaal het z.g. “Niet Gebruik” van (inkomens)ondersteunende voorzieningen tegengaan, opdat er niet te veel geld aan “onze” strijkstok blijft hangen in de pot “algemene voorzieningen”? Natuurlijk moeten we fraude voorkomen, maar moet dat iedere keer weer ten koste gaan van de vele goeden onder de minder mondige minima? Aanvragen waar veel meer geld mee gemoeid is zijn al wel gedigitaliseerd…

Ps2: Onze gemeente publiceert in een blaadje voor de “Middenstand”, het heet “Middenstandsbelangen” en niet “Burgerbelangen”. Voor zover wij weten worden aanvragers van (bijzondere) bijstand in de aanvraagformulieren en de brieven met besluiten van onze gemeente nog steeds niet gewezen op deze, voor hen, zeer belangrijke informatiebron.